Innowacyjne Technologie Pomiarowe > OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHW związku z wejściem w życia dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że technologiepomiarowe.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Geotech Innowacyjne Technologie pomiarowe, ul. Saperów 1c/6, 42-612 Tarnowskie Góry.
  2. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umów, realizacji zamówień handlowych.
  4. Geotech ITP może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: firmy kurierskie, firmy transportowe, inne podmioty związane z prawidłową realizacją zamówień handlowych.
  5. Geotech ITP nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego, organizacji międzynarodowej i nie będzie dokonywała tzw. profilowania.
  6. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych przez ITP narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W czasie przetwarzania danych, na podstawie przepisów RODO przysługują Pani/Panu takie prawa jak: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, żądanie zaprzestania przetwarzania. Żądanie może Pani/Pan wnieść na piśmie na adres ITP lub elektronicznie na adres: info@technologiepomiarowe.pl
  9. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Państwem a Administratorem (w szczególności do realizacji zawartych z Administratorem umów).