Innowacyjne Technologie Pomiarowe > KONTROLER POLOWY TABLET GTA II

KONTROLER POLOWY DO POMIARÓW RTK

Kontroler typu tablet model Galaxy Tab Active II – wyposażony w system Android który umożliwia w pełni wykorzystanie wszystkich zalet oprogramowanie polowego X-PAD Ultimate. Dzięki systemowy Android uzyskujesz np: możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania X-PAD Ultimate. Dodatkowo możesz w pełni wykorzystać pracę z serwisami WMS oraz Google Maps jako rastry mapy. System ten zapewnia również wiele innych przydatnych ułatwień pracy w terenie. 

Kontroler polowy GT CECHY: – duży czytelny ekran TFT 8″ | procesor ośmiordzeniowy [ taktowanie 16 mld / s ] | potężna pamięć RAM 3GB + 256GB zewnętrznej | wbudowany wysokiej jakości modem 4G LTE | najwyższa norma odporności IP68 | jakość Industrial Quality | 

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
SZYBKI PROCESOR 1.6 GHz - OŚMIORDZENIOWY

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Kontroler typu tablet model Galaxy Tab Active II – wyposażony w system Android który umożliwia w pełni wykorzystanie wszystkich zalet oprogramowanie polowego X-PAD Ultimate. Dzięki systemowy Android uzyskujesz np: możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania X-PAD Ultimate. Dodatkowo możesz w pełni wykorzystać pracę z serwisami WMS oraz Google Maps jako rastry mapy. System ten zapewnia również wiele innych przydatnych ułatwień pracy w terenie. 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
DUŻA PAMIĘĆ 3GB & 32GB

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Wydajne działanie dzięki bardzo dużej pamięci wewnętrznej z 3 GB pamięci RAM. Duża wydajność pracy oferowanego rozwiązania pozwala na wykorzystanie i pracę na kilku aplikacjach pomiarowych jednocześnie. Dodatkowo działając z oprogramowaniem X-PAD Ultimate możesz wykorzystywać duże rozmiary plików dxf. Szybkie i płynne np: przełączanie okien dialogowych pozwala na odczytanie np; plików jpg i innych danych które możesz zabierać w teren w postaci biblioteki danych…

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
DODATKOWO 256GB MICRO-SD HOST

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Zwiększona pamięć zewnętrzna do aż 256GB pozwala na gromadzenie dużych danych bezpośrednio w tablecie. Rozbudowana pamięć pozwala na przechowywanie ogromnej ilości danych pomiarowych oraz rozbudowanie biblioteki materiałów które możesz wykorzystać bezpośrednio w terenie. Gromadzenie zdjęć z geotagowaniem, szkice polowe, szkice osnowy oraz inne materiały. Dodatkowo chmury punktów które pozwalając na pracę bez ograniczeń. 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
EKRAN W TECHNOLOGII TFT HD

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Wyjątkowa jakość obrazu –  wyposażony w matrycę o dużej rozdzielczości w technologii TFT umożliwia pracę w każdych warunkach a przede-wszystkim w słońcu. Wysoki kontrast i rozdzielczość WXGA z głębią kolorów 16M czyni tablet Samsung Galaxy GTA idealnym narzędziem pracy w każdych warunkach oraz idealnym rozwiązaniem dla wielu specjalistów. Dodatkowo specjalnie zaprojektowana gama kolorów X-PAD Ultimate pozwala na zapewnienie wysokiego komfortu pracy w terenie. Czytelność map dxf oraz rastrów np: WMS na tablecie sprawi że inaczej spojrzysz na swoją pracę w terenie. 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
GRAFIKA -16M KOLORÓW

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

[ opis w przygotowaniu ] 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
WBUDOWANY MODEM GSM 4G LTE

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Wbudowany modem GSM/GPRS 4GLTE. Dzięki wysokiej jakości modemowi masz możliwość płynnej pracy niezależnie od warunków terenowych. Dodatkowo zyskujesz na możliwości wykorzystania do współpracy z sieciami RTCM [ pobierając korekty ] z każdej dostępnej technologii kart telefonicznych [ SIM / USIM / TELEMETRYCZNE ]. Szybki modem zapewnia możliwość pobierania dużych pakietów danych internetowych oraz usprawnia działanie np: chmur danych / poczty email itd… Szybkość działania jest dziś jenym z najważniejszych aspektów naszej pracy. 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
BEZPRZEWODOWA WYMIANA DANYCH

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Transmisja danych z pomiaru za pomocą różnego rodzaju kabli, przenoszenia danych za pośrednictwem dysków pamięci masowej typu karty SD oraz Pendrive to już historia ! Od dziś w łatwy, szybki i przede-wszystkim wygodny sposób możesz przenosić dane z pomiarów w oprogramowaniu X-PAD bezpośrednio do komputera. Specjalna aplikacja zapewnia Ci szybki dostęp do gromadzonych danych w kontrolerze – wystarczy wejść do biura i już można praktycznie odczytywać dane na Twoim laptopie lub komputerze PC. 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
OPCJA: KONFIGURACJA & SERWER FTP

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Aby jeszcze bardziej usprawnić Twoje działania kontroler GTA pozwala na wykorzystanie takich narzędzi jak googledysk, droppbox i inne chmury punktów. Takie rozwiązanie pozwalają Ci na stały dostęp do zasobów danych terenowych. Wymiana danych bezpośrednio z chmury punktów ma wiele zalet od dziś nie musisz się martwić w sytuacji gdy zapomnisz części danych zaimportować do kontrolera przed wyjazdem z biura ! wystarczy połączyć się z chmurą punktów a następnie pobrać pliki niezbędne pomiaru. 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
MOST POPULAR - WYSOKA OCENA UŻYTKOWNIKÓW

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Najbardziej popularny kontroler w naszej ofercie. Sukces GTA to z pewnością zasługa bezawaryjności i wysokiej funkcjonalności jakie dają zaawansowane funkcje oprogramowania X-PAD Ultimate. Kontroler świetnie sprawdza się w każdych warunkach terenowych zarówno w otwartej przestrzeni jak również przy pomiarach w zakrzewieniu itp. Ultra lekki tablet z pancernym protektorem ochronnym sprawdził się już i ogromnej ilości naszych klientów. Sprawdź nasze referencje zestawów GNSS ! i przekonaj się sam o jakości GTA ! 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UPADKI MIL-D

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Wyposażony w standardzie w protektor ochronny umożliwiający pracę w trudnych warunkach terenowych oraz gwarantując spełnienie normy wodo i półszczelności na poziomie IP68.  Protektor Cover dołączony do tabletu jest w standardowym zestawie z każdym Samsung Galaxy Tab Active II [ opcjonalnie protektor typu X ] 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WODĘ I PYŁ IP 68

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

Odporny na działanie czynników zewnętrznych. Spełnia najwyższą normę odporności na działanie wody i pyłów. Klasa odporności na poziomie IP68 gwarantuje możliwość pracy w najtrudniejszych warunkach terenowych. Zastosowanie branże industrial – specjalna osłona chroni tablet  w trudnych warunkach. 

KONTROLER POLOWY - SAMSUNG GTA II
OPCJA: X-COVER CASE

Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK - sprawdź cena, promocja. Kontroler polowy tablet Samsung Galaxy Tab Active II; Sklep geodezyjny geoshop.pl - oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;

W standardzie wyposażony w Cover industrial chroniący tablet przed zagrożeniami typu woda i upadek. Dodatkowo opcjonalnie możliwość ochrony za pomocą ETUI Rugged X umożliwiający ochronę tabletu za pomocą trzywarstwowego protektora [ 2 x tył / 1 x przód ]. Opcjonalny koszt do uzgodnienia przy zestawach GNSS.

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ !

W czym możemy Ci pomóc? Z przyjemnością doradzimy i przedstawimy wszystkie możliwości.